NOWA KOLEKCJA BALLADINE WIOSNA-LATO 2021 JUŻ W SPRZEDAŻY! ZAPRASZAMY

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BALLADINE.COM
obowiązująca od dnia 03 marca 2021 r.

1. ADMINISTRATOR DANYCH, DANE KONTAKTOWE

1.1. Administratorem  danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy Balladine.com jest spółka DUET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby jest adresem do korespondencji) ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa; tel. 22 263 02 01 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206679; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł (w pełni opłacony); NIP: 9512105942; REGON: 015721268; adres poczty elektronicznej: sklep@balladine.com - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.3. Przedmiotowa Polityka Prywatności ma odpowiednie zastosowanie w stosunku do danych osobowych gromadzonych przez sklepy stacjonarne Administratora oraz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców/Klientów telefonicznie, za pomocą mediów społecznościowych lub mailowo.

1.4. Wszelkie słowa  rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna, Usługobiorca/Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://balladine.com/regulamin-a.

2. PODSTAWA PRAWNA  I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej („RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

2.2.1. świadczenia usług

art. 6 ust 1 b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.2.2. działania marketingowe

art. 6 ust 1 f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jako uzasadniony interes administratora traktowany jest marketing bezpośredni produktów własnych.

2.2.3. wysyłanie newslettera, informacji o nowościach, ofert, prezentów lub ofert urodzinowych

Administrator wysyła bezpłatny newsletter informacje o nowościach, oferty, prezenty lub oferty urodzinowe. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda.

2.2.4. realizacja obowiązków prawnych administratora

Administrator przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2.2.5. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Sklepu Internetowego

Administrator przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji u Administratora oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. zapewnienie działania Sklepu Internetowego oraz wysokiej jakości usług).

2.2.6. obsługa zapytań Klientów i innych osób korzystających ze Sklepu Internetowego

Administrator przetwarza dane osobowe w celu rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych.

Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. w przypadku wykonywania praw z rękojmi), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu tj. zapewnienie działania Sklepu Internetowego oraz wysokiej jakości usług).

2.2.7. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami

W przypadku ewentualnych roszczeń względem Klientów lub konieczności ochrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane Klientów uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

3. ZAKRES – JAKIE DANE (3.1), ODBIORCY (3.2), PRAWNIE UZASADNIONY INTERES (3.3) I KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH (3.4)

3.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; datę urodzin;  adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

3.2. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty, które zawarły z  Administratorem umowę o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania.

3.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.1. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3.4. Administrator nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności o tego, z jakiego urządzenia korzystasz, odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

4.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

4.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

4.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

4.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

4.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

4.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – jednak w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

4.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

4.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

4.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

5. WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE ICH NIE PODANIA

5.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w pkt. 3.2. danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w Regulaminie.

5.2. Klient nie ma obowiązku podania danych w celu otrzymywania informacji marketingowych. Klient nie ma obowiązku podania daty urodzin.  A w przypadku ich podania, ma prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu – czyli wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (pkt 8.2.).

6. PRAWO DOSTĘPU (6.1.), INFORMACJI/POPRAWIANIA (6.2.) ORAZ USUNIĘCIA („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”) (6.3.) DANYCH

6.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Na wniosek Klienta administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Klienta przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

6.2. Klientowi przysługuje prawo do: żądania informacji, czy jego dane osobowe są przetwarzane, czy zostały udostępnione innemu podmiotowi, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), jego danych osobowych:

6.3.1. jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane;

6.3.3. jeżeli cofnął zgodę (pkt.8.) lub  wniósł sprzeciw (pkt.7.) i nie ma innej podstawy;

6.3.4. jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem;

6.3.5. jeżeli to obowiązek wynikający z prawa;

6.3.6. jeżeli dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU (7.1. i 7.2.) , PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (7.3.)

7.1. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – gdy:

7.1.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

7.1.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

7.2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej

danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

7.3. Klient ma możliwość otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz możliwość ich przesłania innemu administratorowi lub wniesienia o przesłane swoich danych do innego administratora bezpośrednio przez obecnego administratora.

8. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PRZEZ KLIENTA

8.1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@balladine.com albo pisemnie na adres Administratora (pkt.1.1). Administrator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości.

8.2. W celu realizacji uprawnienia do rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych można również skorzystać ze sposobu wskazanego w danej informacji marketingowej: Nie chcesz otrzymywać naszych newsletterów i ofert? Kliknij tutaj, aby zakończyć subskrypcję.

9. KONTAKT ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli Klient chce się skontaktować lub uzna, że zostały naruszone jego prawa dotyczące jego danych osobowych, ma prawo wnieść zapytanie lub skargę:

- w formie pisemnej na adres: DUET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa;

lub

- w formie mailowej: sklep@balladine.com

10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

10.1. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

10.2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez administratora roszczeń w stosunku do Klientów.

10.3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

11. ŹRÓDŁO DANYCH

Dane są zbierane tylko bezpośrednio od Klientów.

12. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Dane zebrane podczas wizyty Klienta wykorzystywane są także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Klienta, dlatego w ramach reklamy banerowej Klient może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o Kliencie (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

13. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

13.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13.3.Usługodawca stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

13.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystując system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Zapewnia on bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na Urządzeniu Użytkownika, a serwerem Serwisu. Uzgadnianie kluczy i transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany, poprzez wyświetlenie symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku nawigacji (w zależności od przeglądarki).

13.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

13.3.3. E-maile i smsy są wysyłane za pomocą platformy SPRING za pośrednictwem firmy Splio (SerwerSMS, SMS-api, Infobip)

zamknij
zamknij
O klubie Balladine.com
Po przystąpieniu do Klubu Balladine czeka na Ciebie
szereg niespodzianek i przywilejów. Między innymi:
Specjalne rabaty

Dodatkowe rabaty przyznawane Klubowiczom w zależności od tego jaką kwotę wydadzą na zakupy.

Bezpłatne członkostwo

Przystąpienie do Klubu Balladine jest całkowicie bezpłatne

Karta klubu Balladine

Karty Klubu Balladine gwarantujące wszystkim Klubowiczom liczne przywileje i korzyści płynące z zakupów w naszych salonach firmowych oraz sklepie online.

Aktualne trendy

Stały dostęp do najlepszych i najświeższych wskazówek odnośnie aktualnych trendów w modzie.

Dodatkowe przywileje

Otrzymywanie prezentów i rabatów skierowanych wyłącznie do Uczestników Klubu Balladine.

Porady stylisty

Darmowe wsparcie podczas zakupu przez naszego wykwalifikowanego stylistę.

Darmowa wysyłka

Darmowa wysyłka wszystkich zamówień.

logo instagram

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,
w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie.