NOWA KOLEKCJA BALLADINE WIOSNA-LATO 2021 JUŻ W SPRZEDAŻY! ZAPRASZAMY

O klubie Balladine.com

Po przystąpieniu do Klubu Balladine czeka na Ciebie
szereg niespodzianek i przywilejów. Między innymi są to:

Specjalne rabaty

Dodatkowe rabaty przyznawane Klubowiczom w zależności od tego jaką kwotę wydadzą na zakupy.

Bezpłatne członkostwo

Przystąpienie do Klubu Balladine jest całkowicie bezpłatne.

Aktualne trendy

Stały dostęp do najlepszych i najświeższych wskazówek odnośnie aktualnych trendów w modzie.

Porady stylisty

Darmowe wsparcie podczas zakupu przez naszego wykwalifikowanego stylistę.

Karta klubu Balladine

Karty Klubu Balladine gwarantujące wszystkim Klubowiczom liczne przywileje i korzyści płynące z zakupów w naszych salonach firmowych oraz sklepie online.

Dodatkowe przywileje

Otrzymywanie prezentów i rabatów skierowanych wyłącznie do Uczestników Klubu Balladine.

Dostawa

W Balladine zarówno wysyłka, wymiana jak i zwrot są bezpłatne.REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest spółka DUET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206679; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł.; NIP: 9512105942; REGON: 015721268; adres poczty elektronicznej: sklep@balladine.com.

1.2. Definicje:

1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający uczestnictwo w Programie Lojalnościowym stanowiący załącznik numer 1 do Regulaminu.

1.2.2. FORMULARZ REZYGNACJI – przykładowy formularz umożliwiający rezygnację z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym stanowiący załącznik numer 2 do Regulaminu.

1.2.3. KARTA KLIENTA – karta wydana nieodpłatnie Klientowi przez Organizatora będąca potwierdzeniem jego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Karta klienta nie jest kartą płatniczą, bankomatową ani kredytową.1.2.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

1.2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.6. PRODUKT – dostępna w Salonie Firmowym lub Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.2.7. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

1.2.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.balladine.com, w którym obowiązuje Program Lojalnościowy.

1.2.10. SALON FIRMOWY - sklepy stacjonarne, salony firmowe Organizatora pod adresami wskazanymi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Salony”, w których obowiązuje Program Lojalnościowy.

1.2.11. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – spółka DUET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczęń: ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206679; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 210.000,00 zł.; NIP: 9512105942; REGON: 015721268; adres poczty elektronicznej: sklep@balladine.com.

1.2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Salonie Firmowym lub w Sklepie Internetowym.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

2.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient.

2.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego na dwa sposoby:

2.2.1. poprzez utworzenie konta w Sklepie Internetowym i wyrażenie w trakcie jego tworzenia zgody na przystąpienie do Programu Lojalnościowego.

2.2.2. poprzez wypełnienie i podpisanie przez Klienta Formularza Rejestracji. Formularz Rejestracji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest w Salonie Firmowym oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.3. Po przystąpieniu do Programu Lojalnościowego Klientowi wydawana jest przez Organizatora Karta Klienta. Karta Klienta pozostaje własnością Organizatora.

2.4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@balladine.com lub też pisemnie na adres: ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa.

3. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

3.1. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r. dla Umów Sprzedaży zawieranych przez Klienta w Salonie Firmowym oraz w Sklepie Internetowym.

3.2. Klienci biorący udział w Programie Lojalnościowym uzyskują stały procentowy rabat na kolejne Umowy Sprzedaży zawierane w Salonie Firmowym oraz w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem że rabat nie łączy się z innymi promocjami.

3.3. Wysokość rabatu uzależniona jest od wartości wszystkich dotychczas zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży w Salonie Firmowym lub w Sklepie Internetowym. Wysokość procentowych rabatów przedstawia się następująco:

3.3.1. Po zawarciu Umów Sprzedaży na łączną kwotę do 2.000,00 zł brutto - 3% rabatu.

3.3.2. Po zawarciu Umów Sprzedaży na łączną kwotę od 2.000,01 do 4.000,00 zł brutto - 5% rabatu.

3.3.3. Po zawarciu Umów Sprzedaży na łączną kwotę od 4.000,01 do 7.000,00 zł brutto - 7% rabatu.

3.3.4. Po zawarciu Umów Sprzedaży na łączną kwotę od 7.000,01 do 12.000,00 zł brutto - 10% rabatu.

3.3.5. Po zawarciu Umów Sprzedaży na łączną kwotę co najmniej 12.000,01 zł brutto - 15% rabatu.

3.4. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą nie uwzględnia się wartości Umów Sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił w ramach skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

3.5. Rabat jest stały i obowiązuje przez czas obowiązywania Programu Lojalnościowego, a w przypadku jego zakończenia Klient ma możliwość korzystania z rabatu jeszcze przez 30 dni od dnia jego zakończenia.

3.6. Aby otrzymać rabat z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w Salonie Firmowym Klient powinien przed wystawieniem dowodu zakupu przez Sprzedawcę albo przed dokonaniem zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży poinformować Sprzedawcę o tym, że uczestniczy w Programie Lojalnościowym oraz okazać swoją Kartę Klienta lub podać swoje imię i nazwisko.

3.7. Aby otrzymać rabat z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w Sklepie Internetowym Klient powinien być w trakcie składania zamówienia zalogowany na swoje konto w Sklepie Internetowym oraz w trakcie składania zamówienia zaznaczyć checkbox o treści „Posiadam kartę Klubu Balladine” i następnie podać 10 cyfrowy numer Karty Klienta.

3.8. Klienci będący uczestnikami Programu Lojalnościowego będą otrzymywali na podany adres email od Organizatora, po uprzednim wyrażeniu zgody, informacje dotyczące Programu Lojalnościowego, informacje o promocjach, zniżkach, nowościach i wyprzedażach w Salonie Firmowym oraz w Sklepie Internetowym.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.

4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

4.3. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest:

4.3.1. realizacja Programu Lojalnościowego;

4.3.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (za uprzednią zgodą Klienta).

4.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta.

4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia w każdej chwili i bez podania przyczyny żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w tym celu.

4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@balladine.com albo pisemnie na adres Administratora: ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa.

5. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora (przykładowy Formularz Rezygnacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępny w Salonie Firmowym, w Sklepie Internetowym oraz może być przesłany Klientowi na jego żądanie), w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@balladine.com lub też pisemnie na adres: ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

5.2. Organizator może wypowiedzieć Klientowi uczestnictwo w Programie Lojalnościowym z ważnych przyczyn, to jest gdy Klient, mimo co najmniej jednokrotnego wezwania przez Organizatora do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nadal rażąco albo uporczywie narusza Regulamin. Naruszenie Regulaminu przez Klienta musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. W przypadku wypowiedzenia przez Organizatora uczestnictwa w Programie Lojalnościowym uczestnictwo Klienta w Programie Lojalnościowym w wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia wypowiedzenia Klientowi (termin wypowiedzenia). Wypowiedzenie nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży, a Klient ma możliwość korzystania z rabatu jeszcze przez 30 dni od dnia wygaśnięcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@balladine.com lub też pisemnie na adres: ul. Zaruby 9/83, 02-796 Warszawa.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; wydłużenia czasu obowiązywania Programu Lojalnościowego, podwyższenia wysokości rabatu udzielanego Klientom - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

7.4. Spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Klientem rozpatrywane będą przez sąd właściwy ustalony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zm.).

zamknij
zamknij
O klubie Balladine.com
Po przystąpieniu do Klubu Balladine czeka na Ciebie
szereg niespodzianek i przywilejów. Między innymi:
Specjalne rabaty

Dodatkowe rabaty przyznawane Klubowiczom w zależności od tego jaką kwotę wydadzą na zakupy.

Bezpłatne członkostwo

Przystąpienie do Klubu Balladine jest całkowicie bezpłatne

Karta klubu Balladine

Karty Klubu Balladine gwarantujące wszystkim Klubowiczom liczne przywileje i korzyści płynące z zakupów w naszych salonach firmowych oraz sklepie online.

Aktualne trendy

Stały dostęp do najlepszych i najświeższych wskazówek odnośnie aktualnych trendów w modzie.

Dodatkowe przywileje

Otrzymywanie prezentów i rabatów skierowanych wyłącznie do Uczestników Klubu Balladine.

Porady stylisty

Darmowe wsparcie podczas zakupu przez naszego wykwalifikowanego stylistę.

Darmowa wysyłka

Darmowa wysyłka wszystkich zamówień.

logo instagram

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,
w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie.